Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej

1. Wydawcą Newslettera jest Kennedy Machines z siedzibą w Bełchatowie zwana dalej Wydawcą.

2. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).

3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.kennedymachines.com  (zwanego dalej Subskrybentem), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 niniejszego Regulaminu.

4. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach, oraz nowościach w ofercie firmy.

5. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:

wpisanie w oknie "Zapisz się do newslettera" na stroniewww.kennedymachines.comadresu e-mail Subskrybenta i wybranie pożądanej kategorii maszyn, których newsletter ma dotyczyć.

6. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
7. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Kennedy Machines i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8. Administratorem danych osobowych jest Kennedy Machines z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Kałduny 11C. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

9. Rezygnacja z Newslettera. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres office@kennedymachines.com z prośbą o zaprzestanie przesyłania newslettera, z adresu email, który został podany podczas aktywacji usługi. Po wykonaniu powyższej czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

10. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

11. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści "Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.kennedymachines.com

12. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@kennedymachines.com. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

13. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

14. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Jeśli chcesz zrezygnować z naszego newslettera wpisz poniżej swój adres email.